Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

 1. Red-Rag/Klerx Schoenen gevestigd te Waalwijk, organiseert diverse actie waarbij kans wordt gemaakt op een prijs. Wanneer een prijs gewonnen is wordt deze per pakketpost verstuurd via DHL. Bij deelname zal uw emailadres en naam opgeslagen worden in ons emailbestand en wordt u automatisch ingeschreven voor de maandelijkse Red-Rag nieuwsbrief. Mocht u zich hier voor willen uitschrijven kan dat heel gemakkelijk door middel van de afmeldknop onderaan de nieuwsbrief. U kunt ook altijd contact met ons opnemen voor het verwijderen van uw gegevens dan kan via info@red-rag.nl.
 2. Door acceptatie van de gewonnen prijs gaat de winnaar er mee akkoord dat zijn naam, zijn eventuele ontwerp en zijn foto kunnen worden gepubliceerd in uitingen van Klerx Schoen en Red-Rag, alsmede in andere publicaties (zowel offline als online).
 3. Door deelname aan deze actie accepteren de deelnemers de onderhavige voorwaarden, die hier verderop worden omschreven als actievoorwaarden.
 4. Klerx Schoenen is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Klerx Schoenen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal Klerx Schoenen tijdig kenbaar maken.
 5. Dit zijn de actievoorwaarden die geldig zijn op alle acties die georganiseerd worden, in store, online, facebook, instagram.
 6. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing
  Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland, België en Duitsland woonachtige personen die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Bij deelname dienen zij dit aan te tonen door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 7. Klerx Schoenen is te allen tijde gerechtigd om deelnemers zonder opgave van reden uit te sluiten van deelname. Over deze uitsluiting kan niet worden gecorrespondeerd. Omruilen tegen een andere maat of kleur is niet mogelijk.
 8. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 9. Klerx Schoenen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie. Klerx Schoenen is te allen tijde gerechtigd om de aankoopnota’s van schoenen op te vragen.
 10. Alleen deelnemers die hun persoonlijke gegevens naar waarheid hebben ingevuld, dingen mee naar de prijs.
 11. Prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 12. De winnaars dienen zich op verzoek van Klerx Schoenen te kunnen legitimeren.
 13. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. Alle inzendingen en gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Klerx Schoenen en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden wel opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 15. De deelnemer gaat ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Klerx Schoenen.
 16. De deelnemer doet bij het deelnemen aan de wedstrijd afstand van de eigendomsrechten van het ontwerp en draagt alle eigendomsrechten over aan Klerx Schoenen.
 17. Aan deze actievoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 18. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Klerx Schoenen
 19. Alle informatie die wij opslaan zijn in lijn met de AVG privacywetgeving waarover u hier meer kunt lezen.